คณะวิทยาศาสตร์ต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ผศ. ดร.ตุลา จูฑะรสก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ คุณทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค พร้อมทั้งทีมบุคลากรฝ่ายวิเคราะห์อัญมณีและโลหะมีค่า และฝ่ายวิจัยและพัฒนามาตรฐาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ในโอกาสร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร credit bank และการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพ ความร่วมมือด้านวิชาการในการทำงานวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมือด้านการพัฒนานักศึกษาผ่านการส่งนักศึกษาฝึกงานร่วมกับอุตสาหกรรมทางด้านอัญมณีและโลหะมีค่า และความร่วมมือด้านการผลิตเครื่องมือสำหรับงานอัญมณีและเครื่องประดับเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณีในอนาคต โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม SCL 209 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี