คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition ม.พี่เลี้ยง ระยะที่ 2 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคณะวิทยาศาสตร์ และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  กิจกรรมแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดย ทีมงาน Active Recruitment  กิจกรรมแนะนำทุนการศึกษา ทุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ และแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ นักศึกษา

โดย งานวิเทศสัมพันธ์ (IA) และ กิจกรรมแบ่งกลุ่มย่อย (Bakeout Room) 4 ภาควิชา โดย อาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น  เคมีกับ COVID-19 การเรียนรู้ในยุค New Normal สนุกกับ Lab จำลองนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านจุลชีววิทยา ความแตกต่างของเรียนฟิสิกส์ vs. เรียนวิศวะ เส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันเกี่ยวกับการเรียน การฝึกงาน และการทำงาน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ และโรงเรียนอื่น ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 500 คน