โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 12 จาก 7 มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 12 จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแนะนำข้อมูลภาพรวมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดย คุณอัมพิกา เกตุกราย ผู้อำนวยการสำนักงานยุทธศาสตร์, นำเสนอในหัวข้อ การดำเนินงานและการบริการจัดการด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบุคคล และ คุณรัตน์สตา ดำรงจริยาสีห์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ใน Session 2 เป็นการบรรยาย ในเรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ รักษาการผู้อํานวยการ ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และทีม EESH