อาจารย์ นักวิจัย มจธ. คว้ารางวัลมูลนิธิโทเรฯ ประจำปี 2562 และ 2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564  มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 ณ โรงแรมแบงค็อกแมริออท เดอะสุรวงศ์

โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ฯพณฯ นายนะชิดะ คะสุยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธานมูลนิธิโทเรฯ เข้าร่วมพิธี และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายอะคิฮิโร นิคคาคุ ประธานกรรมการบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ ประเทศญี่ปุ่น ไม่สามารถมาเข้าร่วมงานได้ จึงได้ส่งสารเป็นวีดิทัศน์มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้

ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 รางวัล ประกอบด้วย ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 26) และ ศ. ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลประจำปี พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 27) รับโล่เกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท

ดร.พชรพิชญ์  พรหมอุปถัมภ์

และ ดร.พชรพิชญ์  พรหมอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2563 จากโครงการ อุปกรณ์ปลูกถ่ายประเภทโลหะจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ: การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างภายในจากการคำนวณขั้นสูง

โอกาสนี้ ศ. ดร.นวดล  เหล่าศิริพจน์ ผู้แทนผู้รับรางวัล กล่าวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และการมอบรางวัลของมูลนิธิฯ จะเป็นความภูมิใจ และกำลังใจให้กับบุคลากรวิจัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยต่อไปเพื่อสร้างความเป็นเลิศเชิงวิชาการ รวมถึงสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต

มูลนิธิโทเรฯ ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 27 ปี ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก  คือรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับบุคคลหรือสถาบันที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ  รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและสามารถนำผลงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นการยกระดับความสามารถแข่งขันของประเทศไทยกับนานาประเทศได้อย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก: มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย