อาจารย์ นักวิจัย มจธ. ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีในฐานะนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ (IOIAC’22)

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony 2022 (IOIAC’22) ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ วช. กล่าวรายงาน ศ. ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ นโยบายและทิศทางในการผลักดันสิ่งประดิษฐ์ ผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่เวทีนานาชาติ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร

ในการนี้ อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เข้ารับประกาศนียบัตร จาก 3 เวที ได้แก่ เวที Seoul International Invention Fair จำนวน 6 ผลงาน โดย ผศ. ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และคณะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 3 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานสมาร์ทดรัมเบลออกกำลังกายอัจฉริยะป้องกันออฟิตซินโดรม รางวัลเหรียญเงิน, ผลงานแพลตฟอร์มระบบดูแลผู้ป่วยที่บ้านอิเลคโทรนิคผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รางวัลเหรียญทองแดง และผลงานระบบสารสนเทศการเฝ้าระวังและสอบสวนไข้เลือด รางวัลเหรียญทองแดง ผลงานโดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดติดกระดูกในวัสดุทดแทนหมอนรองกระดูกพอลิเมอร์ PEEK ด้วยการเคลือบไฮดรอกซีแอปาไทต์สำหรับผู้ป่วยหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท รางวัลเหรียญทอง ผลงาน การออกแบบและทดสอบอุปกรณ์ถ่างขยายหลอดเลือดสำหรับผู้ป่วยที่หลอดเลือดตีบตันจากการผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกไตจากวัสดุโลหะผสมจำรูปนิกเกิล-ไทเทเนียม โดยรศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และนายศุภศันส์ ศักดิ์บริบูรณ์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน และผลงานสกรูขันกระดูกชนิดกัดเกลียวได้ในตัวประสิทธิภาพสูงโดยร่วมกับกระบวนการปรับผิวด้วยวิธีการพ่นยิงอนุภาคี รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และนายปุญญวัฒน์ ทองนวล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ รางวัลเหรียญเงิน

เวที 2021 Kaohsiung International Invention & Design EXPO เมืองเกาสง ไต้หวัน 2 ผลงาน โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และคณะ จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แก่ ผลงานการพัฒนาเทคนิควัดความสุขของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIR อย่างง่าย รางวัลเหรียญเงิน, ผลงานการตรวจสอบอิทธิพลของแสงกำลังต่ำแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องเพื่อรักษาโรคอัลไซเมอร์เมื่อฉายแสงผ่านกะโหลกแห้งโดยวิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์แบบง่าย รางวัลเหรียญทอง

เวที SPECIAL EDITION 2022 – INVENTION GENEVA EVALUATION DAYS สมาพันธรัฐสวิส 2 ผลงาน โดยผศ. ชุดาณัฏฐ์ สุดทองคง และคณะ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้แก่ ผลงานน้ำยาทำความสะอาดผิวแบบเช็ดออกลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัส ด้วยสาระสำคัญคือ lauryl glycoside และว่านหางจระเข้ รางวัลเหรียญเงิน, ผลงานแอปพลิเคชันปฏิสัมพันธ์ การตรวจจับสัญญานมือจราจร รางวัลเหรียญทองแดง

ในการนี้ ดร.ผ่องศรี เวสารัช ใด้เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย มอบช่อดอกไม้แก่ผู้ได้รับรางวัลด้วย

ภาพข่าวโดย: คุณสุพจน์ มีชาติ
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด