เปิดม่านการแสดง Harmony among the stars KMUTT x KMITL Chorus Concert คอนเสิร์ตใหญ่ของคณะนักร้องประสานเสียงสองสถาบันนำเสนอเรื่องราวของดวงดาวผ่านบทเพลง

Harmony among the Stars KMUTT x KMITL Chorus Concert: Two universities, One passion for Music

Date: March 15, 2024.

Venue: The Auditorium, 3rd Floor, Learning Exchange Building (LX), KMUTT Bangmod Campus

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คณะนักร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ คณะนักร้องประสานเสียงแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดม่านการแสดง Harmony among the stars KMUTT x KMITL Chorus Concert เวทีในการแสดงศักยภาพด้านการขับร้องและเสียงเพลงที่บรรเลงโดยไม่มีเครื่องดนตรีประกอบให้เป็นที่ประจักษ์ และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีงามของสองสถาบัน คอนเสิร์ตใหญ่ที่จัดร่วมกันเป็นครั้งที่สอง โดยในครั้งนี้นำเสนอเรื่องราวของดวงดาวผ่านบทเพลงคุณภาพกว่า 11 บทเพลง อาทิ ลูกพระจอม  AWAKE MY SOUL และ SOMEDAY I’LL MEET YOU AGAIN ตลอดการแสดงเกือบสองชั่วโมง ดำเนินการโดยนักศึกษาชมรมประสานเสียง KMUTT Chorus และ KMITL Chorus กว่า 100 ชีวิต ภายใต้การดูแลฝึกซ้อมของนักศึกษาเก่า มจธ. นายอภิมุข สุริยะไกร นายอิสรวัฒน์ วงษาวดี และนายสุคณัชญ์ โพธิ์ศรีสุข ตำแหน่งวาทยากร และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุทธิพงษ์ เรืองจันทร์ อาจารย์สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ.

ในการนี้ รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ มจธ. เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.ธนวรรณ พิณรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและกิจการพิเศษ สจล. ให้เกียรติร่วมงาน พร้อมด้วยนักศึกษา ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติของทั้งสองแห่งร่วมรับชมการแสดง

มจธ. มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจตนเอง และตระหนักได้ว่าการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์นั้นควรได้รับการพัฒนารอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และบุคลิกภาพ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความถนัดของตนเองในด้านต่าง ๆ  ผ่านการจัดกิจกรรมที่จะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จริงได้โดยการลงมือทำ ให้นักศึกษาเกิดทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นระบบ และทำงานร่วมกันแบบร่วมมือร่วมใจ ทั้งยังได้เรียนรู้และเข้าใจการเป็นผู้นำและผู้ตาม