กลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. จัดกิจกรรม “ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ร่วมกับเครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ.  จัดกิจกรรม “ปั๊น ปั่น ปัน บุญ ปี 2” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566  ณ ชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมปั่นจักรยานสนับสนุนการสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าอย่างยั่งยืน KMUTT Walk & Bike Society ไปพร้อมกับการเรียนรู้ชุมชนและร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเยาวชนในชุมชนดารุ้ลอิบาดะห์ ผ่านกิจกรรมส่งต่อความสุข มอบของขวัญให้กับเยาวชนในชุมชนสร้างธรรมเนียม Green Heart อาสา สานสัมพันธ์ชุมชน สร้างสังคมยั่งยืน  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษา บุคลากร ประชาคม มจธ. เครือข่ายชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. และประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคของขวัญ อาทิเช่น ตุ๊กตา ของเล่น อุปกรณ์การเรียน และหนังสือ เป็นการสนับสนุนการให้ของขวัญโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ “ปันกัน”  ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 กิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 100 คน  นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการทำความดีให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอันเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป กิจกรรมนี้สอดคล้องในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย SDGs 2030 ในเป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 11 เมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมไปถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน