นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการ EV Hackathon ฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ กวิสรา ศรีพัฒนตระกูล รัชดาพร บุญรังสี และสุภชิต คุ้มสิริพิทักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 25,000 บาท โครงการการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์สำหรับการคมนาคมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ EV Hackathon ฉลองครบรอบ 160 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี

โดยมีหัวข้อนำเสนอ “EV Motorbike Rental Business Platform”

โจทย์การแข่งขัน : ค้นหารูปแบบการแก้ปัญหาการเดินทางในกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (Invent solution of sustainability in Bangkok Metropolis with EV Mobility Technology) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ev4sustain.kmutnb.ac.th/results/