ฟีโบ้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 และประชุมผู้ปกครอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม ทั้งด้านการเรียน การทำโครงงาน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยฯ