กิจกรรม Show & Share ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable University Through Digital Transformation”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Show & Share ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable University through Digital Transformation” ขึ้น ณ บริเวณชั้น 3 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ โดยมี รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงาน (Standard Operating Procedure) และการให้บริการ รวมทั้งสร้างเครือข่าย (Networking) ความร่วมมือของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยด้วย การจัด Show & Share ครั้งนี้ ได้นำผลงานมาแสดงนิทรรศการ ทั้ง onsite และออนไลน์ ผ่านทาง face book live  และ Virtual Exhibition รวมถึงเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“เส้นทางการบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนผ่านการพลิกโฉมด้วยดิจิทัล  การนำเสนอผลงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงการทำงาน การให้บริการ ที่ตอบสนองต่อนโยบายขององค์กร ภายใต้กรอบแนวคิด 3 ด้าน คือ

1.การปรับปรุงและพัฒนาการทำงาน Productivity Improvement, Routine to Research และแนวทางการจัดการงานประจำ หรือ Daily Management มีผลงาน 47 ผลงาน

2.New Service ที่สนับสนุนการทำงาน มี 29 ผลงาน เช่น ระบบ ERP และระบบสนับสนุนงานอื่นๆ ที่สำคัญซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาในปัจจุบัน

3.ผลงานสร้างสรรค์ที่มีความโดดเด่น นำสู่ความยั่งยืน มี 11 ผลงาน

รวมผลงานทั้ง 3 Themes ที่นำมาแสดง 90 ผลงาน จาก 43 หน่วยงานของมหาวิทยาลัย