การประกวดนำเสนอผลงานในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program 2024

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดให้มีการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation in upcycle the eco-friendly products & services” นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากการ upcycle เพื่อให้นักศึกษานำแนวคิดจากที่ได้เรียนรู้ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ประกอบด้วยหัวข้อ Team Collaboration Workshop Presentation Skill, Project Based Learning, Foundation Factory Management, Design Thinking, Innovation, Business Model Canvas, Cross Culture and Japanese Company Management/Japanese Working Culture และ The Principle of Japanese Teamwork for Efficiency and Effectiveness มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในการสร้างผลงานภายใต้รูปแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative Innovation) หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) พร้อมกับสร้างแนวทางการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

โดยในรอบคัดเลือกนี้คณะกรรมการจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาการนำเสนอผลงานของทั้ง 4 ทีม โดยผ่านรอบคัดเลือก 2 ทีม คือทีม Ecoforce จากผลงานชื่อ Corn cycling แผ่นไม้สังเคราะห์ โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งกว่า 95% ทำมาจากซังข้าวโพดและขยะถุงพลาสติกชนิด HDPE ที่มีความทนทานแข็งแรงและมีคุณสมบัติทนความร้อนได้ดี และทีม Teletubbies จากผลงานนวัตกรรมตัวต่อ TEBBRICK สื่อการเรียนรู้เชิงวิศกรรม ผ่าน Education toy เพื่อช่วยจำลองกลไกและโครงสร้างทางวิศวกรรมในรูปแบบตัวต่อพลาสติก โดย upcycle จากขยะของเล่นพลาสติกและมวลชีวภาพ ซึ่งทั้งสองทีมจะเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวปิดโครงการ