ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แอบโซเทค จำกัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานเครื่อง MICRO-XRF

เมื่อวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท แอบโซเทค จำกัด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักการทำงานของเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ ระดับจุลภาค (Micro X-ray Fluorescence) ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ความรู้แก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจในหลักการทำงานพื้นฐานของเครื่องมือ วิธีการใช้งาน และการประยุกต์ใช้งาน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีความเป็นเลิศและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เครื่อง Micro XRF กับงานทางวิทยาศาสตร์” รวมถึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งตัวอย่างชิ้นงาน เพื่อสาธิตการวิเคราะห์พร้อมการใช้งานเครื่อง Micro-XRF ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก