ฟีโบ้-มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-สวทช. จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดกิจกรรมอบรมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โดยมี รศ. ดร.สยาม เจริญเสียง หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ระยะไกลการพิมพ์ชิ้นงานสามมิติเพื่อสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนากำลังคนโดยเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษาและเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC) ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ทั้งในการทำสิ่งประดิษฐ์ โครงงานเทคโนโลยี รวมไปถึงการพัฒนางานอาชีพในอนาคต เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567