พิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่บัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดงานพิธีปัจฉิมนิเทศให้แก่บัณฑิตใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับบัณฑิตศึกษา สายวิชาภาษาและสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน เนื่องในโอกาสวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ได้ทำต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิตใหม่ รวมทั้งคณาจารย์ประจำหลักสูตร ตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่มหาบัณฑิตก่อนออกไปทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้มีนักศึกษาปัจจุบันมาร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับเหล่ามหาบัณฑิตใหม่