ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี รับรางวัล PST Rising Star 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล PST Rising Star 2022 โดยสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย 

ผลงานวิจัยโดดเด่น อาทิ ยางพารานำไฟฟ้า ฟิล์มและโฟมยางพาราฆ่าเชื้อ ยางประสานตัวเองได้ และนวัตกรรมยางเพิ่มมูลค่าจากของเสียและวัสดุรีไซเคิล  

ดร.เยี่ยมพล นัครามนตรี  นำเสนอหัวข้อวิจัย “Possibility for Using Conductive Natural Rubber Composites as the Flexible Sensor for Disinfectant Prosthetic Devices” ภายในงาน The International Polymer Conference of Thailand (PCT-12)   

รางวัล PST Rising Star 2022 มอบให้แก่นักวิจัยไทยคลื่นลูกใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงานในระยะเริ่มต้น แต่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับชาติ และนานาชาติ และมีคุณสมบัติและจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี