คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ“การดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การเงินสุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายใมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบบัณฑิตศึกษาจาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งทางร่างกายและใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา