มจธ. ต้อนรับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมหารือความร่วมมือทางการวิจัยร่วมระหว่างกัน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย ผศ. ดร.มณฑิรา นพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือ ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ที่ปรึกษาสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร พร้อมด้วย ดร.ปภาพิต หิรัญสิริสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรให้การต้อนรับ ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ. ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วย รศ. ภก. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ และภาควิชาต่างๆ ของคณะฯ ในโอกาสเข้าประชุมหารือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกัน ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V Space) ชั้น 14 อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. บางมด

โดยได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเด่นของ มจธ. ในด้านต่างๆ จากนั้นได้นำเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยต่างๆ ของ มจธ. อาทิ งานวิจัยของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อคำตอบของสังคม (ASESS) กลุ่มวิจัยพอลิเมอร์แบบยั่งยืนและวสดุคอมพอสิตเชิงนวัตกรรม หน่วยวิจัย Neurosciences Center for Research and Innovation (NX) และศูนย์เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและการคำนวณ (TaCS)

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายได้จัดให้มีการประชุมหารือ และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโจทย์วิจัยระหว่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อต่างๆ อาทิ Frontiers Cognitive/ Computational/ Clinical Neurosciences Research, AI and Computational Methods for Drug Discovery, Medical Materials และ Scale-up Facilities for Functional Foods and Nutraceuticals Production

การเข้าเยี่ยมชมและหารือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงาน โดยการประยุกต์และผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งศักยภาพและความเป็นเลิศของบุคลากรจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพันธมิตรในระยะยาว และการสร้างงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อไปในอนาคต