คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ มจธ. จัดโครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมอง เพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมสมองเพื่อเตรียมจัดทำแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ครั้งที่ 2) นำโดย รศ. ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และเจ้าหน้าที่คณะครุศาสตร์ฯ เข้าร่วมสัมมนา ณ Chatrium Hotel Riverside Bangkok

รศ. ดร.ธเนศ  ธนิตย์ธีรพันธ์

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการรับฟังการบรรยายพิเศษจาก คุณภิรญา ตาลสุวรรณ ผู้อำนวยการ Talent Acquisition Center บริษัท เบทราโก จํากัด มหาชน ในหัวข้อ “Future Skill ทักษะและความคาดหวังของสถานประกอบการ” รับฟังการบรรยายพิเศษผ่านวีดิทัศน์ จาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “วิกฤตและโอกาสด้านงบประมาณในอนาคต”

คุณภิรญา ตาลสุวรรณ
ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน

พร้อมด้วยการบรรยายพิเศษจาก รศ. ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ “มุมมองด้านการปรับตัวของคณะครุศาสตร์ฯ ภายใต้การปฏิรูป อว.” และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ “ความอยู่รอดของสถาบันการศึกษาไทยในอนาคต”

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อกำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของคณะฯ รับฟังความคิดเห็นและสถานการณ์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเตรียมแผนพัฒนาคณะฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 50 คน