มจธ. จัดการประชุมหารือและระดมสมอง “ประเด็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 (KMUTT Risk Management 2023)”

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยคณะทำงานการจัดการความเสี่ยงและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง จัดการประชุมหารือและระดมสมอง การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2566 (KMUTT Risk Management 2023) ณ ห้อง Sci CONNECT ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำโดย รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ร่วมด้วย รองอธิการบดีอาวุโสทั้งสามฝ่าย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งคณะทำงานการจัดการความเสี่ยงฯ

โดยมี ผศ. ดร.ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยน Higher Education Institution (HEI) – Risk Management และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง มจธ. ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ Emerging Risks  และตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRIs) ภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป สร้างโอกาสจากการยอมรับความเสี่ยง และเผชิญหน้ากับความท้าทาย

ในการนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมหารือประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแนวทาง การสร้างโอกาสจากความเสี่ยงด้วยการบูรณาการกับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับการควบคุม กระบวนการ/การกำกับเป้าหมายรองรับการเปลี่ยนแปลง และการกำหนดมาตรการรับมือ เพื่อให้การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยมีความเชื่อมโยงและครอบคลุมทุกภารกิจ และร่วมประเมินเหตุการณ์สำคัญที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตและความท้าทาย ตลอดจนเสนอความเห็น ข้อมูล ที่ใช้ในการติดตามประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ภาพข่าวโดย: คุณภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง
กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด