มจธ. ร่วมนำเสนอผลงานและรับรางวัลการประกวด Thailand Research Expo Award 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 หรือ Thailand Research Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เพื่อแสดงถึงศักยภาพของงานวิจัยที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยแก้ไขและพัฒนาประเทศ ถือเป็นเวทีระดับชาติที่จะนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาประเทศทั้งในเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม ชุมชน พาณิชย์ และอุตสาหกรรม ที่คัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรม กว่า 700 ผลงาน ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคนรุ่นใหม่ได้ใกล้ชิดกับผลงานวิจัยที่ใช้ได้จริง จัดขึ้นเป็นปีที่ 17 ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมจัดแสดงในภาคนิทรรศการ ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยใน theme งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้ Concept สังคมคาร์บอนต่ำ โดยนำเสนอผ่านศิลปะการออกแบบบูทนิทรรศการและความคิดสร้างสรรค์

โอกาสนี้ มจธ.ได้รับรางวัลจากการประกวด Thailand Research Expo Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการระบบเซลล์เชื้อผลิตพลังงานไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่ด้วยแอลกอฮอลล์ โดย ดร.ณัฐพล วงศ์เยาว์ และคณะวิจัย ศูนย์วิจัยวิศวกรรมเซลล์เชื้อเพลิงและไฮโดรเจน สรบ. ร่วมกับผลงานศิลปะการออกแบบบูทนิทรรศการ โดย ศูนย์ Center of Innovation for Society จากคณาจารย์ ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานการมอบถ้วยรางวัล