มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดพิธีปิดโครงการ 2B-KMUTT รุ่นที่ 18 Future Leader Camp 2024

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มี พิธีปิดโครงการ 2B – KMUTT รุ่นที่ 18 “Future Leader Camp”  ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและผู้เรียนรู้ กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงมอบรางวัล Outstanding Award for Overall Performance ให้กับนักเรียนที่มีผลงานโครงการวิจัยที่โดดเด่น พร้อมด้วยคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมมอบเกียรติบัตร

ในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 60 คน ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ที่นักเรียนได้มีการฝึกทักษะ และสั่งสมเทคนิค ประสบการณ์การทำวิจัย การประดิษฐ์ การออกแบบ และนวัตกรรม ผ่านแนวทางแบบแฮกกาธอน (Hackathon) โดยมีหัวข้อโครงงานวิจัย ทั้งหมด 43 เรื่อง ครอบคลุมในทุกมิติของทุกกลุ่มวิจัย รวมถึงการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกสถานที่ และการทำกิจกรรมร่วมกัน อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนทั้งในด้านการศึกษา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ