คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOMเพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่อของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในระหว่างการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมต้อนรับโดยมีตัวแทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis ข้อแนะนำในการลงทะเบียนการยื่นคำร้อง และช่องทางการติดต่องานทะเบียน และตัวแทนสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมให้ข้อมูล เรื่องระเบียบ มจธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑ์สำเร็จการศึกษา เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการเรียน ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและพบในที่ประชุมสภาวิชาการ