คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำเนินงาน SAFETist Farm พื้นที่ต้นแบบการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวและอาหารปลอดภัยสำหรับพื้นที่ชุมชนริมคลอง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 สื่อมวลชนเยี่ยมชม ‘เซฟติสท์ ฟาร์ม โมเดล’ เป็นส่วนหนึ่งในต้นแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของชุมชนริมคลองบางมด ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ใช้เป็นพื้นที่ริมคลองในการสร้าง Business Model ผลิตอาหารปลอดภัยและสร้างรายได้ เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนริมคลองบางมด ณ เซฟติสท์ ฟาร์ม (SAFETist Farm)  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ภายใต้ “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบชุมชนริมคลองฝั่งธนบุรีด้วยเครือข่ายคลังสมองของพื้นที่และแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน (Green Thonburi)” 

ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันของเครือข่ายวิจัย Green Thonburi โดยการสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)  โดยมีคณะผู้วิจัยและผู้ดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวชุมชนริมคลองบางมด นำโดย ดร.กัญจนีย์ พุทธิเมธี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มจธ. และนักวิจัยโครงการ Green Thonburi พร้อมด้วยคณะวิทยากรประจำเซฟติสท์ ฟาร์ม ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เยี่ยมชมพื้นที่และการดำเนินงานของเซฟติสท์ ฟาร์ม โครงการครอบครัวตะกร้าผัก และทำกิจกรรมworkshop ร่วมกันทำอาหารและเครื่องดื่มเมนูพิเศษจากวัตถุดิบสดภายในพื้นที่ฟาร์ม เมนูยำผักเคลสดที่เก็บเองจากต้น และทำน้ำส้มจี๊ดใบหูเสือน้ำผึ้งมะนาวโซดา

และกิจกรรมในช่วงบ่าย ลงพื้นที่ชุมชนใต้สะพาน (ประชาอุทิศ 76 แยก 5) เยี่ยมชมการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยเครือข่ายอาหารปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางมด กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพให้กับชุมชนโดยทีมเซฟติสท์ ฟาร์ม สร้างโมเดลต้นแบบของเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) บนฐานการเกษตร เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัว ได้แก่ อาชีพเลี้ยงไส้เดือนอาชีพเพาะต้นอ่อนและอาชีพปลูกผักกระถาง ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้อุปกรณ์และมีการประกันการรับซื้อผลผลิตที่ได้ในระยะแรก ปัจจุบันมีการอบรมไปแล้วกว่า 50 คน