มจธ. ให้การต้อนรับคณะจาก สป.อว. เข้าตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมติดตามหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง อว. รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ AD907 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ในการนี้ ผศ. ดร.ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ มจธ. และดร.สรัญญา ทองเล็ก รักษาการผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร/ ตัวแทนจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ของผู้เรียนหลักสูตรต่างๆ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรจากสถานประกอบการทั้งรูปแบบ Degree และ Non-Degree ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด