แสดงความยินดีที่คณาจารย์ มจธ. ทั้ง 7 ท่าน ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตลอดการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2 % แรกของโลก

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มจธ. ทั้ง 7 ท่าน ที่มีผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตลอดการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด 2 % แรกของโลกในสาขาต่าง ๆ

  • ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สาขาวิจัย Mechanical Engineering & Transports
  • ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สาขาวิจัย Polymers
  • ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขาวิจัย Food Science
  • ศ.ดร.ภูมิ คำเอม สาขาวิจัย Applied Mathematics
  • ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา สาขาวิจัย Food Science
  • ศ.ดร.Shabbir H. Gheewala สาขาวิจัย Environmental Sciences
  • ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ สาขาวิจัย Energy

โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus (ข้อมูล ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2563) รวม 22 สาขาหลัก และ 176 สาขาย่อย 📌ข้อมูลอ้างอิง: John P. A. Ioannidis, Kevin W. Boyack, Jeroen Baas. Updated science-wide author databases of standardized citation indicators. Plos Biology, 2020; 18(10): e3000918.


https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2