สัมมนาระดับนานาชาติ “Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)”

งานสัมมนาระดับนานาชาติ
“Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)”


คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยความร่วมมือกับ Malaysia Association in Applied Linguistics (MAAL)   Singapore Association in Applied Linguistics (SAAL) และสมาคมภาษาศาสตร์ประยุกต์ประเทศไทย (TAAL) จัดงานสัมมนาระดับนานาชาติร่วมกันในหัวข้อ “Doing Research in Applied Linguistics 4 (DRAL 4)” ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ Virtual ผ่านระบบ Zoom โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร สุวรรณเทพ และรองศาสตราจารย์ ดร.พรนภิส ดาราสว่าง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาความเป็นสากล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก Professor Brian Paltridge จาก The University of Sydney และ Professor Guangwei Hu จาก The Hong Kong Polytechnic University ให้เกียรติเป็น Keynote Speakers ในการสัมมนา

การจัดการสัมมนาครั้งที่ 4 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานวิจัยในสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจำนวน 195 คน