ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MA AES Weekday 2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาเชิงประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ MA AES Weekday 2022” เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรแก่นักศึกษาใหม่ อีกทั้งยังเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ในหลักสูตร