คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์”

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) หัวข้อ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์” ณ ห้อง Sci Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรพิเศษแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคในการเขียนบทความวิจัย

โดยให้คำแนะนำตั้งแต่การเลือกโจทย์และการตั้งหัวข้อวิจัย การเขียนข้อเสนอและระเบียบวิธีการดำเนินงานโครงการวิจัย การเลือกวารสารวิจัยเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนได้มีการนำผลงานจริงของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างจัดทำมาปรับแก้ไขพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งนักศึกษาทุกคนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ไปพร้อมกันด้วย และกรณีที่นักศึกษามีความประสงค์ขอคำแนะนำอย่างใกล้ชิดสามารถเข้ารับบริการได้ที่คลินิกวิจัย (Research Clinic) ซึ่งจะมีการให้คำปรึกษาทั้งในรูปแบบ online และ on-site