มจธ. ร่วมกับเครือข่ายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย จัดเสวนา “ว่าที่ผู้ว่า กทม. กับการบริหารจัดการขยะ น้ำ อากาศ และเมืองยั่งยืน”

เครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย และ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดงานเสวนา  “ว่าที่ผู้ว่า กทม. กับการบริหารจัดการขยะ น้ำ อากาศ และเมืองยั่งยืน” ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ การจัดการน้ำเสีย และขยะในกรุงเทพมหานคร ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ มจธ.ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565

โดยมี ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รศ. ดร.วิลาสินี อยู่ชัชวาล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) นำเสนอข้อเสนอของเครือข่ายฯ ด้านการจัดการน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร และ อาจารย์สุรชัย ลีวัฒนานุกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอข้อเสนอของเครือข่ายฯ ด้านการจัดการขยะ ในกรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก 2 ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ได้แก่ ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครสังกัดพรรคก้าวไกล และ ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นำเสนอวิสัยทัศน์ในการจัดการปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมายาวนาน โดยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา และผู้ที่สนใจที่ร่วมฟังการเสวนาถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.ทรงเกียรติ ภัทรปัทมาวงศ์ ภาควิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และนางสาวพิชญ รอดคล้าย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

สมาชิกเครือข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ประกอบด้วยคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย จำนวน 14 หน่วยงาน จะนำประเด็นการการบริหารจัดการน้ำเสีย และขยะ รวมถึงประเด็นคุณภาพอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน จากเวทีงานเสวนาที่จัดโดยเครือข่ายฯ จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ งานเสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 8 ภายใต้หัวข้อ “นโยบายผู้สมัครผู้ว่า กทม. กับการบริหารจัดการขยะ น้ำ อากาศ และเมืองยั่งยืน” และงานเสวนาครั้งล่าสุดนี้ สรุปเป็นข้อมูลและเผยแพร่ให้กับผู้สนใจและผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับรู้ในวงกว้างต่อไป

ภาพโดย: ภาณุพงศ์ พันธ์บัวหลวง