คำแถลงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกรณีการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 วันที่ 8 มกราคม 2564

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน (รายที่ 4 ของมหาวิทยาลัย) ว่าได้เข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลเป็นบวก