EESH ร่วมกับ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  ร่วมกับสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์, สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ.บางขุนเทียน ได้จัดโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟกลุ่มอาคารหอพักนักเรียน สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.บางขุนเทียน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุชาดา  ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH และ ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ กล่าวต้อนรับและร่วมเปิดโครงการ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีการเตรียมอพยพฉุกเฉิน ทบทวนแผนการดับเพลิง ฝึกปฏิบัติอพยพหนีไฟ และระดมสมองถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นหลังจากการซ้อมอพยพหนีไฟ ทั้งนี้การซ้อมอพยพหนีไฟเป็นการดำเนินการตามกฎหมายและเป็นไปตามนโยบายการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา คณะกรรมการระงับเหตุ มจธ. บางขุนเทียน คณะทำงานด้านความปลอดภัยและระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ. หน่วยบรรเทาสาธารณภัยและอปพร. เขตบางขุนเทียน  เข้าร่วมฝึกซ้อมและสังเกตุการณ์พร้อมทั้งให้คำแนะนำ   โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 400 คน  ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองมีความยั่งยืน ที่เน้นในเรื่องของปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญ