มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการประเมินจาก QS Stars Ratings System 2021-2024 ในระดับ 4 ดาว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการประเมินจาก
QS Stars Ratings System 2021-2024 ในระดับ 4 ดาว

หมายเหตุ
มจธ. มีคะแนนในภาพรวมในระดับ 5 ดาว แต่ในองค์ประกอบบังคับ 1 ด้าน คือ มจธ. มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติไม่ถึงร้อยละ 5 ของนักศึกษาทั้งหมด จึงได้ระดับ 4 ดาว

โดยได้รับการประเมินสูงสุดระดับ 5 ดาว ใน 6 ด้านจากทั้งหมด 8 ด้าน ประกอบด้วย

  • ด้าน Teaching (การเรียนการสอน)
  • ด้าน Employability (การมีงานทำของบัณฑิต)
  • ด้าน Research (การวิจัย)
  • ด้าน Facilities (สิ่งอำนวยความสะดวก)
  • ด้าน Innovation (นวัตกรรม )
  • ด้าน Inclusiveness (การสร้างการมีส่วนร่วม)