มจธ. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “ITA คืออะไร” เตรียมความพร้อมสู่การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ITA คืออะไร” และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีการประเมิน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก คุณชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นวิทยากร โดยมี คุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ กล่าวแนะนำกิจกรรมและ รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวต้อนรับ

การให้ความรู้ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป ซึ่งนอกจากการบรรยายแล้วยังจัดให้มีการตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการความโปร่งใสภายในองค์กร โดย ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร และ ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ร่วมสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของ มจธ. โดยการให้ความรู้ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 231 คน