อาจารย์จาก มจธ. คว้ารางวัล WDS Data Stewardship Award 2020

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.พร พันธุ์จงหาญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ Big Data Experience (bx) ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big data และหัวหน้าทีมวิจัย มจธ. ในโครงการวิจัยของห้องปฏิบัติการ ALICE ภายใต้องค์กรแห่งยุโรปเพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ (CERN)ได้รับรางวัลอันดับ 2 จาก WDS Data Stewardship Award 2020 รางวัลประจำปีที่มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นเยาว์ที่มีผลงานดีเด่นในด้านการรวบรวมและจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมกับประชาชน ความสำเร็จทางวิชาการ และนวัตกรรมจัดขึ้นโดย World Data System (WDS) หน่วยงานภายใต้สภาวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Science Council: ISC) ที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกในนามประเทศไทย

ผศ. ดร.พร พันธุ์จงหาญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์ Big Data Experience (bx)