“เกษียณ เกษมสุข 2564” นิทรรศการแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ มจธ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 “เกษียณ เกษมสุข” ซึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตเหมือนทุกปีที่ผ่านมาได้ จึงได้จัดนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณทุกท่าน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://happyretirement.kmutt.ac.th/ ระหว่างวันที่ 15 – 30 กันยายน 2564

ซึ่งในวันที่ 15 กันยายน 2564 ได้จัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน กล่าวขอบคุณและอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุ พร้อมด้วย ผศ. สุเมธ อังคะศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล ผศ. สุภาณี เลิศไตรรักษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และดร.ปนาลี แทนประสาน ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานคณะทำงานจัดงานเกษียณอายุ ประจำปี 2564 ร่วมแสดงความยินดี ในปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีผู้เกษียณอายุ 24 ท่าน ได้แก่

รศ. ดร.ชิต เหล่าวัฒนา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
รศ. สุวิช ศิริวัฒนโยธิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผศ. พิพัฒน์ ศุภศิริสันต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.พิชัย โฆษิตพันธวงศ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
อ.พงษ์ศักดิ์ เทวินภิบาลพันธุ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณอรวรรณ ฤกษ์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คุณปรียานุช รัชตะหิรัญ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คุณดาราณี นิยะมานนท์ คณะวิทยาศาสตร์
คุณพิระดา ว่องเกษฎา คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณเวทิน รัชตะหิรัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณเตือนจิต ตรีมงคล คณะศิลปศาสตร์
คุณวันทนา ภาคถิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
คุณณภัทร ฉัตรกมลกุล สำนักบริหารอาคารและสถานที่
คุณรุ่งนภา เตาทองนันตสิน สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณโสรยา ศรีวงศ์พรธนา สำนักงานอธิการบดี
รศ. ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ผศ. ดร.รัตนชัย ไพรินทร์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
ดร.ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
อ.ปราโมทย์ เสตสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์
คุณศศิธร มีผลประไพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คุณสมบูรณ์ มาลัยเปีย คณะวิศวกรรมศาสตร์
คุณทองชาย พิมพ์แดง สำนักบริหารอาคารและสถานที่
คุณนิสา คำสม สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยขอขอบพระคุณทุกท่านได้มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัย เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก คุณงามความดีที่ทุกท่านได้อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย จะเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าต่อบุคลากรรุ่นหลังได้เรียนรู้และสานต่อทั้งในเรื่องผลสำเร็จ แนวคิด และวิธีปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป