มจธ. จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) พัฒนาบุคลากร สร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ มุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) โดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ผู้ได้รับมอบอำนาจจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. และ รศ. ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ด้านกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มี ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางวีรยา  รัตนนิตย์ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) มี ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) นายอภิภัทร  วัฒนาโกศัย รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทุนมนุษย์ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท (ธุรกิจชิ้นส่วนโลหะ) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4

โครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการของบุคลากรในสถาบันการอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมปฏิบัติ รวมถึงด้านต่างๆ และแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ความร่วมมือกันในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอุดมศึกษาเพื่อมุ่งสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วิทยาการ และความคิดสร้างสรรค์ หนึ่งในวิธีการนั้น คือ การเพิ่มทักษะทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาแรงงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นแรงงานฝีมือทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต