คณะศิลปศาสตร์จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย คณะศิลปศาสตร์ได้จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสของคณะฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยและดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงาม ในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทิตาแด่อาจารย์อาวุโสผู้มีพระคุณที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้คณะฯ โดยมี ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ คณะฯ ได้รับเกียรติจาก อ. สุวลี ชินกำธรวงศ์ อ.สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ อ.กุลวดี แหยมเกตุ และคุณกนกรัตน์ นาคหฤทัย นอกจากนี้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งซุ้มอาหารทางคณะฯ ได้สนับสนุนจากชุมชนบ้านมอญบางกระดี่ และชุมชนบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสร้างความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง