อาจารย์ นักศึกษา มจธ.รับทุน Fulbright ประจำปี 2566

อาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุน Fulbright ประจำปี 2566 จำนวน 3 คน ดังนี้

รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับทุน Fulbright ประจำปี 2566 เพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Factors Influencing Public Intention to Use Shared Mobility Services in Bangkok, Thailand ณ Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 6 เดือน

สุทธหทัย นิยมวาส (แจน)
นักศึกษาเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SoA+D)

ได้รับทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2023 โดยมูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (Fulbright) ประจำปี 2566 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท Master of Science, Advanced Architectural Design program (M.S. AAD) ณ Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ธีระพงษ์ พลตื้อ (มาร์ค)
นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับทุนประเภท Thai Graduate Scholarship Program (TGS) โดยมูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (Fulbright) ประจำปี 2566 เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา Master in Mechanical Engineering ณ Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 2 ปี