คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 2

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมและความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal)ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี


หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter)” โดย คุณมารุต พวงสุดรักนักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมรวมถึงการนำแนวคิดที่ได้จากเครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter)
ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำโครงงาน จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน