คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรสะเต็มศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอน สาขาสะเต็มศึกษา ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทยประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน

ภาคส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 นอกเวลาราชการ ในรูปแบบออนไลน์ทางหลักสูตรสะเต็มศึกษา จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ประธานบริหารหลักสูตร ได้แนะนำอาจารย์ผู้สอนในแต่ละโมดูล  ตารางสอน เกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่

  • การเข้าเรียน
  • การประเมินผล 
  • ติดตามผล
  • ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์

ร่วมให้การต้อนรับ