“สานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ” มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16

มจธ. เป็นเจ้าภาพจัดค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 กับแนวคิด “สานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายให้กับนักเรียน วมว. ทุกคู่ศูนย์จากทั่วประเทศ เปิดมุมมอง และสร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นนักวิจัย นักเทคโนโลยี และนักนวัตกรในอนาคต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2567 ณ โรงแรม Prince Palace กรุงเทพมหานคร ชูแนวคิด “สานสัมพันธ์ สร้างแรงบันดาลใจ” เริ่มพิธีเปิดด้วยการแสดง “เชื่อในฝันฉันทำได้” ของนักเรียน วมว. และโคเซ็น มจธ. ในฐานะเจ้าภาพ ด้วยความสดใสเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง จากนั้น ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ กล่าวรายงานที่มาความสำคัญของการจัดกิจกรรม ซึ่ง มจธ. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับคู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยในปีนี้แบ่งจัดออกเป็น 2 สถานที่ มีมหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 โรงเรียน จาก 16 มหาวิทยาลัย แบ่งเป็นการเข้าร่วมที่ มจธ. จำนวน 10 โรงเรียน และ มอ. หาดใหญ่ จำนวน 9 โรงเรียน  โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวต้อนรับ ผู้บริหารโครงการ วมว. ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนในโครงการ วมว. รุ่นที่ 16 ซึ่งเป็นเครือข่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ทั้ง 10 โรงเรียน ในการนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานเปิดงาน ได้ให้โอวาทกับนักเรียน วมว. รุ่นที่ 16 และขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามที่เหมาะสมกับชีวิตของการเป็นนักเรียนในระหว่างการทำกิจกรรมทุกกิจกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ทั้งผู้ร่วมงานยังได้ตื่นตาตื่นใจไปกับกิมมิค แสงสีเสียง เพิ่มสีสันความสนุกให้กับพิธีเปิด เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นการเดินทางตามความฝัน กับค่ายแห่งแรงบันดาลใจนี้ไปด้วยกัน

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายของ คณะกรรมการบริหารโครงการ วมว. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่นักเรียนโครงการ วมว. แต่ละคู่ศูนย์ ได้มาเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งมิติของกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาความยั่งยืนของพื้นที่และภาคอุตสาหกรรม และความพิเศษของปีนี้ มจธ. ได้รับเกียรติจาก รศ.วินัย ผู้นำพล อดีตอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่การศึกษาราชบุรี มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Art & Science ในมิติการศึกษา ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” และโปรแกรมกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนสร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่จากต่างโรงเรียน แลกเปลี่ยนรู้เรียนและสร้างประสบการณ์ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อปในประเด็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย อ.ธุวรักษ์ ปัญญางาม และ อ.ศศรส โกวิทพานิช การทัศนศึกษาและศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทั้งเรื่องของปิโตรเคมี พลังงานสะอาด การใช้ LNG มาผลิตและปลูกพืชเมืองหนาว การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การผลิตไฟฟ้า นวัตกรรมความยั่งยืน ตลอดจนได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้สำคัญในกรุงเทพมหานคร อาทิ วัดพระแก้ว มิวเซียมสยาม ชุมชนกุฎีจีน ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) และยังได้เรียนรู้การจัดการขยะอย่างยั่งยืน ณ คุ้งบางกระเจ้า ซึ่งมจธ.ได้เข้าร่วมการเป็นภาคีเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิดและรูปแบบของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ว่าด้วยเรื่องของ “Sustainable Spirit for Local Community” เรียกได้ว่าอัดแน่นทั้งความรู้และความสนุกสนาน เป็นการกระตุ้นจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการฟังบรรยายและเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่อัดแน่นทั้งสามวัน ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ในช่วงค่ำของทุกวัน ที่นักเรียนจะได้ร่วมสรุปการเรียนรู้จากกิจกรรมทัศนศึกษาและการศึกษาดูงาน  การแสดงความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์จากนักเรียนทุกคู่ศูนย์ซึ่งได้ร่วมกันคิดโปรเจคใหม่ๆ ตามโจทย์ที่ได้รับ มีผลงานน่าสนใจมากมายทำให้เราได้เห็นถึงแนวคิดของคนรุ่นใหม่ ที่ร่วมกันแสดงพลังความสามารถอย่างไม่มีขีดจำกัด และที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนั่นคือ เซอร์ไพรส์พิเศษจากการแสดงดนตรีสดของนักเรียน วมว. มจธ. ทั้งวงศิษย์เก่า “วงเงินสินเชื่อเพื่อการศึกษา” และวงนักเรียนปัจจุบัน “Canulism” ปิดท้ายโชว์สุดมันส์กับพี่ ๆนักศึกษา มจธ. “ธรรมรักษาแบนด์” ที่ซุ่มซ้อมกันเป็นเดือนเพื่องานนี้โดยเฉพาะ กิจกรรมช่วงกลางคืนเป็นที่ประทับใจและสร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก นับเป็นการแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมที่ประเมินได้ด้วยสายตาจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของนักเรียนทุกคน สำหรับช่วงท้ายของกิจกรรมในวันสุดท้ายจะเป็นพิธีปิด มีการแนะนำเจ้าภาพ SCiUS Forum ครั้งที่ 15 ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีการส่งมอบธงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ในปีถัดไป เป็นการปิดฉากค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 16 ลงอย่างสวยงามและน่าประทับใจ