พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาคอมพิวเตอร์ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม ประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD 907) อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ผ่านการอบรมจำนวน 30 คน จาก 12 โรงเรียน ซึ่งค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.)

โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต โดยจัดการอบรมระหว่างวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา และสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนศูนย์เข้าร่วมแข่งคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Olympiad in Informatics : TOI) ในวันที่ 3 เมษายน 2567