มจธ. ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง ผลงาน “ลวดจัดฟันวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันของคนไทย”

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ทีมพัฒนาและวิจัย ผลงาน “ลวดจัดฟันวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันของคนไทย” ประกอบด้วย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และบริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด หัวหน้าโครงการ นายทวีศักดิ์ เลิศเธียรดำรง บริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด ผศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มจธ. และ ผศ. ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) การประกวดรางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 Prime Minister’s TRIUP Award for Research Utilization with Hight Impact 2022

โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และบริษัท สมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด หัวหน้าโครงการ และ ผศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธาน คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ในพิธีเปิดงาน “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย” และเวทีเสวนา Tech Talk: การนำเสนอเทคโนโลยีดีเด่นที่สร้างผลกระทบสูงในสาขา Deep Technology และ Appropriate Technology ณ Mitrtown Hall 1-2 สามย่านมิตรทาวน์

รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อยกย่องและสร้างความตระหนักในคุณค่าของผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งสร้างผลกระทบสูง ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจ และสื่อให้เห็นความสำคัญของลักษณะที่แตกต่างระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) และเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) อันเป็นผลจากการพัฒนางานวิจัยที่มุ่งเป้าสู่การใช้ประโยชน์การแก้ไขปัญหาสำคัญ หรือการพัฒนาประเทศ ตามความประสงค์ของการสร้าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปีนี้มีผลงานที่เข้าประกวดทั้งหมด 119 ผลงาน