สำนักงานกิจการนักศึกษา นำนักศึกษา มจธ. เข้าชมงาน Sustainability Expo 2022 พัฒนาแนวคิดผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน

สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างและพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Sustainability Change Agent) สร้างระบบที่เปิดกว้าง (Inclusive) ในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะของนักคิด นักพัฒนา ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเข้าใจเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างลึกซึ้ง (SDGs DNA) เพื่อเป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน” ตามแผนกลยุทธ์ มจธ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565 – 2569)

โดยสำนักงานกิจการนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าชมงาน Sustainability Expo 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน SX2022 : GOOD BALANCE, BETTER WORLD เมื่อวันที่ 27 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนักศึกษาได้เข้าศึกษาและร่วมสัมผัสนวัตกรรมแห่งความยั่งยืน ความอัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ใกล้ตัว เทคโนโลยีใหม่ๆ และ กิจกรรม Workshop ต่าง ๆ มากมาย จากองค์กรชั้นนำ ทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐ ในการดำนเนินกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ สร้างแนวคิดและแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีสมรรถนะของนักคิด นักพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน (Sustainability Change Agent)