ลงนามความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมยกระดับคุณภาพบุคลากรและองค์กรไทยให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือยกระดับวิชาชีพของแรงงานไทยให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรศึกษา หลักสูตรปฏิบัติการ และกิจกรรมต่าง ๆ สู่การขยายขอบเขตการส่งมอบความรู้สู่บัณฑิตยุคใหม่ รวมถึงบุคลากรแรงงานและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ให้มีทักษะด้านการเพิ่มผลผลิต โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์  อังกสิทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวถึง “ความร่วมมือทางวิชาการในการยกระดับวิชาชีพของแรงงานไทย” และคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุลผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวถึง “เพิ่มผลิตภาพบุคลากรและองค์กร ผ่านกระบวนการจัดการและนวัตกรรม” พร้อมทั้งร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร AD-909 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี