มจธ. ร่วมกับ จุฬาฯ และ สวทช. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม”

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00น. ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.วรินธร สงคศิริ ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ศ. นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

โดยหน่วยงานทั้ง 3 สถาบันได้ประสานความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการสำคัญคือ 1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง จุฬาฯ มจธ. และ สวทช. กับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นหน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ในการตรวจสอบและป้องกันการลอกเลียนวรรณกรรมผ่านระบบอักขราวิสุทธิ์ รวมถึงการให้บริการแก่หน่วยงานทั้งสามฝ่าย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทำอันเป็นการลอกเลียนวรรณกรรมของบุคคลอื่น 2. เพื่อกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยเป็นโครงการนำร่อง (Sandbox) ในการพัฒนาระบบกลไกในการกำกับมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานชาติและ/หรือวิชาชีพในระดับสถาบัน ที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลงานวิจัยกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือ Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) แหล่งข้อมูลสำคัญที่จัดเก็บข้อมูลบทความวิจัยของไทย ซึ่งโครงการนี้จะนำไปสู่การพัฒนาขยายผล ต่อยอด และนำเสนอระบบกลไกในการกำกับมาตรฐานในระดับประเทศต่อไปในอนาคต

ขอขอบคุณข่าวและภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย