มจธ. ได้รับรางวัลสุวรรณครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ปี 2565

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เข้ารับรางวัลสุวรรณนครา สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ปี 2565 โดยโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ในงานมหกรรมประชุมวิชาการฟ้าใส ณ ห้องพัชรกิติยาภา อาคารเฉลิมพระบารมี 72 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งทางคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมนำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM MEETING

          สำนักงานกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดสภาพแวดล้อมปลอดบุหรี่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จึงได้สำรวจ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม โดยหลังจากสำรวจแล้วได้ประสานสำนักบริหารอาคารและสถานที่ในการซ่อมแซมจุดสูบบุหรี่ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ประสานกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาดในการจัดทำป้ายรณรงค์เพื่อการเลิกบุหรี่ติดภายในจุดสูบบุหรี่ ป้าย มจธ. เป็นเขตปลอดบุหรี่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการติดตั้งป้ายห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น บนรถตู้โดยสารระหว่างวิทยาเขต ร้านกาแฟ  สนามกีฬา และอาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี