มจธ. รับรางวัลหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Compliance Award

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) จัดกิจกรรมมอบรางวัลสำหรับหน่วยงานเป้าหมายภายใต้โครงการแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับเกียรติจาก นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานมอบโล่รางวัล สำหรับหน่วยงานนำร่อง ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) เพื่อสร้างมาตรฐานรองรับให้การดำเนินงานในหน่วยงานภาครัฐเกิดความสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA ในทุกมิติ พร้อมดำเนินกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจ ประเมินผล และมอบรางวัลให้หน่วยงานที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลอย่างเท่าเทียม และกล่าวปาฐกถาแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการคอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐ โดยมี คุณเรืองอุไร เพียกขุนทด เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคุณสมยศ จีนโก๊ว หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบ สำนักคอมพิวเตอร์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัล