ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการต่างประเทศ (IA) สำนักงานกิจการนักศึกษา (SAO) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร AES คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “International Ghost Festival 2023″

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ศูนย์พัฒนาสมรรถนะสากล (Global Competence Development Centre: GCDC) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกิจการต่างประเทศ (IA) สำนักงานกิจการนักศึกษา (SAO) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร AES คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “International Ghost Festival 2023” ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  

โดยการจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม (Intercultural awareness) และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมนานาชาติ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษา มจธ. ได้แสดงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และสนุกกับกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โดยมีการจัดประกวดการแต่งกายฮาโลวีน (Halloween Costume Contest) และกิจกรรม Happy Halloween กับ 4 บูธสุดหลอน ได้แก่ Face & Body Painting, Overdose, Fortune-telling และ Trick or Love by Horoween และการแสดง Halloween Dance: Behind You จาก KMUTT Dance Club 

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังได้สนุกกับการเรียนรู้ และร่วมเล่นเกมภาษาอังกฤษ อาทิ Crossword Game, Ghost Guessing Game, Reviewing Movie, Halloween Storytelling และ Screaming Game พร้อมรับของรางวัลมากมาย การจัดกิจกรรมครั้งนี้  

นอกจากจะเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบสากล และส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก และเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้การทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน โดยมีนักศึกษา และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 178 คน