ผลงานการประกวด Food Innopolis Innovation Contest 2022

เมืองนวัตกรรมอาหาร สวทช. FI Innovation Contest 2022 เป็นเวทีการแข่งขันประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับความรู้ทางด้านธุรกิจ นำมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ที่เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G โดยในงานมีนวัตกรเข้าร่วมนำเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (Fly Weight) รุ่นปริญญาตรี (Light Weight) รุ่นบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป (Heavy Weight) 40 ทีม กว่า 250 คนจากทั่วประเทศเพื่อประชันไอเดียนวัตกรรมอาหาร

โดย นางสาวพัทธนันท์ สงเดช นักวิจัยหลังปริญญาเอก นางสาวชญาพัตร์ สุขลิ้ม นักศึกษาระดับปริญญาเอก และ รศ.ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ทางด้านเทคโนโลยีการหมัก ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกลูกหลานชาวพัทลุง ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรุ่น Heavy Weight ในหัวข้อ Local Fermented Food Innovation (นวัตกรรมอาหารหมักพื้นถิ่น) โดยนำเสนอผ่าน HW LF07 สาเก-เสกัก จากจังหวัดพัทลุง ในหัวข้อ Sake Sakak ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสาเกจากข้าวสังข์หยด ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนในการหมักและพัฒนาคุณภาพสาเก เพื่อรองรับ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ภายใต้โครงการชุมชนภิวัฒน์ แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรม “สาเก เสกัก” ผลิตจากข้าวสังข์หยดอินทรีย์ สู่สาเกคุณภาพ ผ่านกระบวนการย่อยแป้งเพื่อลดน้ำตาล เพิ่มกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์จำเพาะด้วยนวัตกรรมยีสต์ที่พัฒนาจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยียีน คณะทรัพยากรและเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทั้งนี้ได้ต่อยอดมาจากงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ของนางสาวชญาพัตร์ สุขลิ้ม และแรงบันดาลใจจากการเข้าร่วมโครงการนักธุรกิจ เทคโนโลยีรุ่นใหม่ (New gen technopreneur) แผนงานการสร้างผู้ประกอบการในห้องเรียน T1 Class to work platform ซึ่งสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง รศ.ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุลเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และหัวหน้าโครงการ

การแข่งขันในครั้งนี้ทางกลุ่ม HW LF07 สาเก-เสกักได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2 ในรุ่น Heavy Weight ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก “คุณต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี” เจ้าของธุรกิจบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ในการชิมผลิตภัณฑ์ด้วย สุดท้ายทางทีมขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมงานทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและทุกหน่วยงาน ที่ช่วยสนับสนุนการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยทางทีมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและประเทศให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ผ่านการนำทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ